KLAUZULA POUFNOŚCI

• Strony potwierdzają, że w ramach prowadzenia negocjacji przekazywać
będą sobie nawzajem informacje, które stanowią tajemnicę handlową lub w
inny sposób są informacjami poufnymi.
• Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji
przekazanych sobie nawzajem w trakcie negocjacji zarówno w czasie
przed zawarciem umowy, jak również w okresie … lat po zawarciu umowy.
• Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, strony zobowiązują się do
utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji przekazanych sobie
nawzajem w trakcie negocjacji w okresie ) lat od zakończenia negocjacji.
• Przez zachowanie informacji poufnych w tajemnicy rozumie się:
• nieujawnianie informacji innym osobom, chyba że za uprzednią pisemną
zgodą drugiej strony
• niewykorzystywanie informacji dla jakiegokolwiek celu innego niż
wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
• Zobowiązanie do zachowania informacji poufnych w tajemnicy nie będzie
miało zastosowania do jakichkolwiek informacji, które:
• zostały ujawnione jakimkolwiek organom administracyjnym, sądom lub
władzom na żądanie tych organów
• są w dniu zawarcia umowy lub w dowolnym czasie po tym dniu
udostępnione publicznie w sposób inny niż poprzez naruszenie niniejszej
klauzuli
• były znane stronie przed ich ujawnieniem.
• Naruszenie zobowiązania do poufności przez jedną ze stron, uprawnia
drugą stronę do żądania kary umownej w kwocie …

SVANX